Historie farnosti Lipová-lázně

 

Lipovský kostel je jediným chrámem na Jesenicku, který je zasvěcen svatému Václavu. Dal jej postavit císař Josef II., kterého dosud připomíná mramorová deska v předsíňce kostela s nápisem, který v překladu zní:

„V upomínku na císaře Josefa II. – zakladatele zdejšího kostela.“

Základní kámen pro stavbu kostela byl položen dne 10. května 1787. Stavbu prováděl zednický mistr Mühatsch z Krnova. Vysvěcen byl 2. listopadu 1788 a zároveň zde byla sloužena první mše svatá. Obraz sv. Václava uvnitř kostela je z 19. století od dosud nezjištěného malíře. Křtitelnici ze šedého mramoru vytesal lipovský kameník Kašpar Gröger. Na vnitřních klenbách kostela byly kromě figurálních výzdob dva nástěnné barevné obrazy, které v roce 1928 pořídil Alois Bauch z Vidnavy. Varhany pocházejí z roku 1879 od firmy Franz Rieger.

V letech 1968 – 1969 byl celkově změněn interiér kostela, neboť hlavní i boční oltáře,  kazatelna a lavice byly shnilé a plné červotočů. Krásná malba na stěnách byla přemalována bílou barvou. Vzhled kostela podle nových liturgických předpisů navrhl akad. malíř František Peňaz z Hřivnova Újezdu, okr. Zlín.

V průčelí kostela je vyobrazení svatého Václava, patrona země české a svaté Hedviky, patronky Slezska.

Kostel měl tři zvony, z nichž dva větší byly za války sundány a obětovány na válečné účely. Ve věži zůstal pouze jeden menší, který nese název „Svatá Barbora.“ Díky odkázanému daru + P. Hanse Böhma, který zde v lipovské farnosti působil od roku 1940 do roku 1946 a díky daru farní hospodyně Anny Bauerové z Ramzové a s finančním přispěním farnosti byly v roce 2003 pořízeny dva nové zvony. Větší zvon je pojmenován jako ten původní „Srdce Ježíšovo“ a druhý zvon je pojmenován „Maria, regina pacis, ora pro nobis.“ Oba byly zhotoveny ve zvonařské dílně Marie Tomáškové – Dytrichové v Brodku u Přerova.

Farnost Lipová má dva významné rodáky řádovou sestru Kláru Fietzovou a Mons. P. Adolfa Schrenka. K 50. letému výročí úmrtí Kláry Fietzové byla nad křtitelnici umístěna pamětní mramorová deska.

V roce 2014 byl změněn interiér a vnitřní výmalba kostela na nynější podobu.

 

Klára Fietzová

Narodila se 6.1.1905 v Horní Lipové. Při křtu ve farním kostele dostala jméno Rosa. V letech 1915 – 1919 navštěvovala měšťanskou školu Voršilek v Jeseníku. Po maturitě vstoupila do noviciátu a začala vyučovat na obecné škole. V roce 1927 složila věčné sliby v řádu Školských sester a v roce 1932 byla promovaná doktorkou filosofie ve Štýrském Hradci (Graz). O rok později dostala štýrské a tím i rakouské státní občanství a začala učit na gymnáziu ve Štýrském Hradci. Prodělala onemocnění plic, a proto v roce 1934 nastoupila do nemocnice na operaci. Potom již vyučovala pouze omezený počet hodin. V lednu 1937 se rozloučila se školou a 15.6.1937 ve 21,00 hodin zemřela v pověsti svatosti po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 33 let. Pohřeb byl ve Štýrském Hradci, kde byla na místním hřbitově pochována. V roce 1943 byl zahájen proces jejího blahořečení. V roce 1959 byly její tělesné pozůstatky přemístěny do klášterního kostela.

Klára Fietzová byla velkou pisatelkou dopisů a básní. Často navštěvovala poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách (Maria Hilf). O zboření tohoto poutního kostela se zmiňuje ve svém deníku v zápise z roku 1934. A to se také opravdu stalo v roce 1973. Poutní místo bylo po několika letech obnoveno a v roce 1995 znovu vysvěceno.

Kniha: Jen Tebe, Klára Fietzová, Josef Koláček

 

Mons. P. Adolf Alfred Schrenk - životopis

28.4.1931 - Narozen a pokřtěn v Horní Lipové (nyní Lipová-lázně).

1940 - Biřmován kardinálem Bertramem.

1946 - Nuceně vystěhován do Bavorska.

17.3.1957 - Vysvěcen na kněze v Bamberku, primice ve Pfóringu a v Ingolstadu, kaplan  ve Forchheimu a Bamberku.

1964 - Farář ve Mainrock a ve Weilersbachu.

1979 - Ustanoven knězem pro vystěhované v diecézi Bamberk.

1983 - Farář poutního místa sv. Anny ve Weilersbachu.

1987 - Ustanoven vice postulátorem pro blahořečení rodačky z Lipové ses. Kláry Fietzové, vydává časopis Klarabrief.

1990 - Buduje ve Weilersbachu repliku původní kaple ve Vřesové Studánce a navazuje spolupráci se Sdružením pro obnovu poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách (Maria Hilf). Organizuje sbírky pro tento účel v Německu a je i v dalších letech významným spolubudovatelem Maria Hilf. Celkově přispěl jednou polovinou nákladů, to je cca 14 mil. Kč.

1992 - Je jmenován čestným arcibiskupským radou v Bamberku.

1995 - Je spolusvětitelem obnoveným poutním místem Maria Hilf spolu s olomouckým arcibiskupem Graubnerem, biskupem a apošt. nunciem Giovanni Coppou, biskupem Hrdličkou a biskupem Nossolem.

1997 - Financuje 1 ze 4 nových zvonů a světí je na Maria Hilf.

1998 - Navštěvuje našeho biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze.

2000 - Po dobu prázdnin vítá poutníky na Maria Hilf.

2002 - V rodné obci Dolní Lipové financuje generální opravu fasády farního kostela sv. Václava.

2003 - Pořizuje a světí pro kostel v rodné obci Dolní Lipová 2 nové zvony (Staré byly v r. 1942 rekvírovány pro válečné účely.).

2004 - Pořizuje a světí na hřbitově v Dolní Lipové pomník všem, kteří jsou zde pohřbeni a jejichž hroby důsledkem vystěhování v letech 1945-1946 zanikly nebo byly zničeny.

2006 - Onemocněl.

15. 11. 2011 - Umírá a je pohřben ve Weilersbachu.

 

Kontakt

Farnost-Lipová-lázně P. Mgr. Waldemar Woźniak

Lipová-lázně 216
Lipová-lázně
79061
776 224 881

(při nedovolání pište SMS)